What happens at home, stays at home? Hoe het onderwijs kan profiteren van kennis over het digitale mediagebruik van jonge kinderen buiten school

Tijdschrift Zone | Full-text | Claudia van Kruistum

Tegenwoordig is het in Nederland eerder regel dan uitzondering dat jonge kinderen opgroeien met digitale media. Een urgente vraag is in hoeverre de school mee moet gaan in deze ontwikkelingen of er juist tegenwicht aan moet bieden, bijvoorbeeld door middel van traditionele leesbevorderingsprojecten of mediawijsheidtrainingen, waarin aandacht uitgaat naar het inperken van de tijd die kinderen achter schermen doorbrengen. In dit artikel leg ik aan de hand van een kwalitatief onderzoek van de VU en de EUR de focus op de mogelijkheid die het onderwijs heeft om te profiteren van kennis over de manier waarop jonge kinderen buiten school met digitale media omgaan en daarvan leren.

MODEL2TALK: Dialogische gesprekken in de kleuterklas

Beter Begeleiden Magazine | Full-text | Chiel van der Veen, Claudia van Kruistum, Bert van Oers

MODEL2TALK is een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren van de gesprekskwaliteit met kleuters. In dit artikel beschrijven de onderzoekers hoe leerkrachten eenvoudige gesprekstools kunnen inzetten die kinderen uitdagen om te praten, echt te luisteren, te redeneren en samen te denken. Dit levert een gesprekscultuur op waarin kinderen steeds beter leren communiceren en samen denken.

Jongeren en hun gebruik van oude en nieuwe media

Tijdschrift voor Orthopedagogiek | Full-text | Claudia van Kruistum, Paul Leseman, Mariëtte de Haan

Het debat over de rol die digitale media al dan niet in het onderwijs zouden moeten innemen, wordt gekenmerkt door een tegenstelling tussen oud en nieuw, schrift en beeld, boeken en iPads. In dit artikel willen wij duidelijk maken dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de enorme variatie die bestaat in nieuwe media en de wijzen waarop zij functies kunnen vervullen die voorheen sterk met oude media waren geassocieerd. In een longitudinaal onderzoek hebben we bij jongeren, vooral die van het vmbo, bestudeerd hoe zij buiten school lezen en schrijven in brede zin en wat de onderwijskundige relevantie hiervan is. We lichten drie hoofdbevindingen uit: (1) er bestaat niet zoiets als een ‘Netgeneratie’, (2) jongeren gebruiken liever nieuwe dan oude media, en (3) het onderwijskundige potentieel van nieuwe media blijft onbenut. Jongeren moeten leren hoe zij nieuwe media voor meer dan hun plezier kunnen gebruiken.

Hoe moeilijk is goed lezen en schrijven voor vmbo’ers? Inzichten uit onderzoek

In: Het vmbo dichterbij. Bewegen tussen theorie en praktijk | Full-text | Roel van Steensel, Amos van Gelderen, Claudia van Kruistum, Ilona de Milliano, Mirjam Trapman, Ron Oostdam

Het lees-en schrijfgedrag van leerlingen in het vmbo is doorgaans een bron van zorg. Lezen en schrijven: ze kunnen het niet, ze willen het niet en ze doen het niet, is het stereotiepe beeld. Maar klopt dat beeld wel? Wat weten we eigenlijk over wat vmbo’ers kunnen, willen en doen? En wat weten we over de vraag hoe je leerlingen zo kunt uitdagen dat ze betere, meer gemotiveerde en actievere lezers en schrijvers worden?